Móricz Anno - Játékszabály

Móricz Anno - Játékszabály

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT.

MÓRICZ ANNO NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK

HIVATALOS RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA


1. A nyereményjáték szervezője


1.1 A nyereményjáték szervezője a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 13.; cégjegyzékszám: 15-09-080692; adószám: 24341868-2-15, képviseletében: Kirják Róbert ügyvezető igazgató), a továbbiakban: Szervező.


1.2 A Facebook önálló adatkezelő, külön adatkezelési tájékoztatóval rendelkezik (https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy). A nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezésében és lebonyolításában a Facebook semmilyen módon nem vesz részt. Szervező adatkezelési szabályzata itt érhető el: https://www.moriczszinhaz.hu/adatvedelem.

1.3 A Játékban való részvétel a Játék jelen hivatalos Részvételi és Játékszabályzatának (a továbbiakban: Játékszabályzat) automatikus elfogadását jelenti.


2. Kik vehetnek részt a Játékban?


2.1 A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, Facebook-regisztrációval rendelkező Internet-felhasználó természetes személy (továbbiakban: Játékos), aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és a Játék meghirdetett időtartama alatt önkéntesen részt vesz a Játékban.


3. A Játék leírása


3.1 A Móricz Anno múltidéző online memóriajáték a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház színművészeinek előadó-művészeti produkcióit a Szervező hivatalos Facebook-oldalán (http://www.facebook.com/moriczszinhaz, a továbbiakban: Facebook-oldal), továbbá a Szervező hivatalos YouTube-csatornáján (https://www.youtube.com/channel/UCWFQR_xc3MVAhiBjW8vuG4A; a továbbiakban: YouTube-csatorna) is bemutató online műsor (a továbbiakban: Műsor). A Műsor egyes epizódjaiban a Móricz Zsigmond Színház társulata az utóbbi évek legsikeresebb produkcióiból egy-egy előadás-pillanatot elevenít meg, melyekből a Játékosok feladata kitalálni, hogy az adott előadásrészlet melyik darabból volt látható.


3.2 Amennyiben a Játékos a látott előadás-részlet alapján felismerte a darab címét (továbbiakban: Darabcím-javaslat), és részt kíván venni a Játékban, a Facebook-oldalon a Műsor adott epizódjának videó-posztja alatt az általa kigondolt Darabcím-javaslatot tartalmazó „kommentelés” formájában adhat le érvényes szavazatot, a Műsor közvetítése folyamán, illetve a Műsor adott epizódjának közvetítését követő legkésőbb 7 (hét) napon belül.


3.3. Fogalom meghatározása:


a) Kommentelés: Videó-poszt alatti hozzászólás elküldése.


4. A Játék időtartama


4.1 A videó-posztokat Szervező heti gyakorisággal; keddenként és csütörtökönként teszi közzé a Facebook-oldalon. A Műsor első videó-posztjának publikálási időpontja: 2020. december 3. csütörtök 20 óra (ez a hálózat sebességének függvényében minimálisan eltérhet). A Játék visszavonásig tart.


5. A Játék menete


5.1. A Játékban a Játékos a következők szerint vehet részt: a Játékban való részvételhez keresse fel a Móricz Zsigmond Színház Facebook-oldalát (https://www.facebook.com/ moriczszinhaz), majd ott a Játékra felhívó videó-posztok alatt tegyen eleget a játékfelhívásban meghirdetett feladatnak (továbbiakban: Játékfeladat).


5.2. A Műsor egyes epizódjainak videó-posztjaiban megjelenő előadás-részletre vonatkozó Darabcím-javaslat beküldése, azaz a Játékfeladat elvégzésének Játékosok által lehetséges módja:


a)A Műsor egyes epizódjait tartalmazó videó-poszt alatti komment írása a videó-posztban szereplő előadás-részlet Darabcím-javaslatának megemlítésével (pl. Úri muri).


 - A komment formájában elküldött érvényes szavazat tartalmának meghatározása: komment, amelyben az aktuális videó-posztban megjelenő előadás-részlet Darabcím-javaslata szerepel.


Míg egy Játékos a fentiek közül akár több módon is leadhatja szavazatát, addig egy-egy komment ugyanazon Játékos általi többszöri beküldése is lehetséges, de a Játékos nyerési esélyét nem növeli. A Játékban érvényes szavazatot leadni az adott videó-poszt publikálásának pillanatától 7 (hét) napig lehetséges.


5.3 A kommenteket a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azokat beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.


5.4 A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.


5.5 Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.


5.6 A Szervező a felhasználási jog alapján különösen jogosult a Játékos által teljesített Játékfeladat (a továbbiakban: Pályázat) tartalmát nyilvánosságra hozni, nyilvánossághoz közvetíteni, képfelvételen rögzíteni, többszörözni, másolni, átdolgozni, terjeszteni, számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolni, nyilvánosan előadni, a nyilvánossághoz közvetíteni (sugárzással vagy másként), különösen a Játékkal összefüggésben, valamint az azokkal kapcsolatos megjelenésekben felhasználni, azokból részleteket bemutatni, annak témáját, illetve a Pályázat tartalmát felhasználni reklámanyagokban bárminemű díjazás nélkül. A Játékos által beküldött Pályázatért, valamint annak a Facebook által közzétett követelményeknek való megfeleléséért teljes mértékben a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli.


5.7 A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) pornográf vagy szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, versenytárs márkákat vagy termékeket jelenítenek meg, (vi) más, a Szervező által nem gyártott vagy forgalmazott márkát hangsúlyosan jelenítenek meg, (vii) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (viii) reklám értékűek, (ix) a Szervező jó hírnevét sértik, (x) sértik valamely harmadik személy szerzői vagy személyhez fűződő jogát, harmadik személyek személyes adatait jelenítik meg, illetve érdekeit sértik, (xi) jogsértőek, (xii) a Szervező szubjektív megítélése alapján nem illeszkednek a Játék koncepciójába. Szervező az ilyen kommenteket azonnal törli saját megítélése szerint.


6. A Nyertes Játékosok kiválasztása


6.1 Szervező a Játékot két fordulóban hirdeti meg (a továbbiakban: Fordulók, illetve 1. Forduló és 2. Forduló).


6.2. A Játék két Fordulójának menete:


6.2.1 Az 1. Forduló menete


6.2.1.1 Az 1. Fordulóban Szervező a Műsor egyes epizódjait követő 7 (hét) nap elteltével hetente egy-egy nyertes Játékost (a továbbiakban: Nyertes Játékos) választ ki.


6.2.1.2 Az 1. Fordulóban a Műsor egyes epizódjaihoz kapcsolódó Játék lezárását követően a Nyertes Játékosok kiválasztása sorsolás alapján történik. A Szervező a beküldött érvényes Pályázatok közül számítógépes programmal véletlenszerűen sorsol. A sorsolás minden játék adásától számított 7. (hetedik) napon történik, az első sorsolás időpontja: 2020. december 10.


6.2.2 A 2. Forduló menete


6.2.2.1 A 2. Fordulóban Szervező a Műsor utolsó epizódját követő 14 (tizennégy) nap elteltével a Műsor összes epizódjának Játékosai közül egy fődíj-nyertes Játékost (továbbiakban: Fődíj-nyertes Játékos) választ ki sorsolás útján.


6.2.2.2 A 2. Fordulóban a Műsor valamennyi epizódjának egyes Játékai lezárását követően a Fődíj-nyertes Játékos kiválasztása az 1. Fordulóban beküldött Pályázatok közötti sorsolás alapján történik. A Szervező a Játék 2. Fordulójának teljes időtartama alatt a Játékosok által az 1. Forduló során beküldött valamennyi érvényes Pályázatok közül az érvényes szavazatok összegyűjtése után, a Játék legvégén 3 (három) fős sorsolási bizottság jelenlétében, jegyzőkönyv vezetése mellett sorsol. A sorsolás az utolsó Játék adásától számított 14 (tizennégy) napon belül történik.


6.3 A Szervező a Nyertes Játékosok és Fődíj-nyertes Játékos kihirdetéséig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített feltételeknek. Szervező szintén kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki a Játékszabály 8. pontjában foglaltak értelmében nem elérhető.


6.4 A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett Játékukból kizárják azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.


6.5 A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget magára nézve kizár.


7. A Nyeremények


7.1 A Nyertes Játékosokat és a Fődíj-nyertes Játékost a Szervező a 6. pontban részletezett módon, sorsolás útján választja ki, és a Játék két Fordulójában az alábbi nyereményeket (a továbbiakban: Nyeremények, illetve 1. és 2. számú Nyeremények) sorsolja ki:


7.1.1 1. Forduló (a Műsor minden egyes videó-posztját követően):


a)    1. számú Nyeremény: a „Mindenünk a színház” című exkluzív színházi kiadvány egy példánya.


7.1.2 2. Forduló (a Műsor utolsó videó-posztját követően):


b)    2. számú Nyeremény (Fődíj): 1 (egy) darab, a Móricz Zsigmond Színház 2021/22-es évadára szóló kétszemélyes VIP színházbérlet.


7.2 A Nyeremények vonatkozásában a Szervező a változtatás jogát fenntartja. A Szervező rögzíti, hogy felelőssége kizárólag a Nyeremények nyújtására terjed ki, a Nyeremények igénybevételéhez kapcsolódó további feltételek biztosítása már nem kötelezettsége; felelősséget nem vállal érte.


7.3 A Nyeremények készpénzre nem válthatók, készpénzben történő visszatérítés nem eszközölhető, továbbá egyéb kedvezményekkel nem vonhatók össze és utólag nem érvényesíthetők.


7.4 Szervező kizárja a felelősségét a Nyeremények átadásának meghiúsulásáért, amely annak a következménye, hogy a Nyertes Játékos(ok) vagy a Fődíj-nyertes Játékos a Nyeremények odaítélését követően bármely okból nem elérhető az egyeztetett helyen és időpontban.


8. A Nyeremények átvétele


8.1 Játékosok tudomásul veszik, hogy mivel Nyereményükről – telefonos/emailes elérhetőségeik előzetes megadása hiányában – Szervező kifejezetten csak a Facebook-oldalán elhelyezett posztok keretében tud tájékoztatást adni, a Játékosok saját felelőssége, hogy a Játék ideje alatt folyamatosan és aktívan kövessék a Facebook-oldal posztjait. A Nyertes Játékosok, valamint a Fődíj-nyertes Játékos neveinek Facebook-oldalon történő kihirdetését követően a Nyertes Játékosok és a Fődíj-nyertes Játékos saját feladatát képezi, hogy a jelen pontban meghatározott határidőn belül elérhetőségeiket Szervező hivatalos email-címére (sajto@moriczszinhaz.hu) továbbítsák. Szervező vállalja, hogy a Nyertes Játékosok és Fődíj-nyertes Játékos személyes adatait mindenkori adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli: https://www.moriczszinhaz.hu/adatvedelem.


8.2 Nyertes Játékosok és Fődíj-nyertes Játékos Nyereményeik átvételével összefüggésben – hozzájárulnak a Szervező és megbízott képviselői által a Nyeremények átvételére vonatkozó kép-, hang- és filmfelvételek készítéséhez, valamint azoknak a Szervező hivatalos felületein (honlapok, közösségi oldalak, illetve médiapartnerek felületei) való nyilvános közzétételéhez.


8.3 A Nyertes Játékosok és a Fődíj-nyertes Játékos a Nyereményeket az alábbiak szerint vehetik át:


8.3.1 A Nyertes Játékosok (1. számú Nyeremény):


8.3.1.1 Szervező a Nyertes Játékosokat az 1. számú Nyereményről – a Nyertes Játékosok saját elérhetőségeik 8.1 pontban megjelölt módon a Szervező részére való megküldésének függvényében – telefonon, vagy elektronikus úton értesíti. Szervező vállalja, a Nyertes Játékosokat azok elérhetőségeinek kézhezvételétől számított legkésőbb 7 (hét) munkanapon belül 24 órán belül értesíti, majd – a Nyertes Játékos(ok) visszajelzése hiányában – további 48 órán belül ismételten.


8.3.1.2 A Nyertes Játékosok a második értesítést követően haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül kötelesek e-mailben, a sajto@moriczszinhaz.hu címre visszajelezni a Szervező részére. Amennyiben a Nyertes Játékosok ezt elmulasztják, úgy „nem elérhető”-nek minősülnek, kizárásra kerülnek a Játékból és pótnyertesek kiválasztására kerül sor.


8.3.1.3 Ha a Nyertes Játékosok bármelyike bármely okból egyáltalán nem elérhető, továbbá, ha a megkeresésre nem reagál az értesítéstől számított 7 (hét) napon belül, vagy bármely okból nem veszi át a Nyereményét az egyeztetett helyen, az egyeztetett időpontban, a továbbiakban nem jogosult a Nyeremény átvételére, kártérítési igénnyel sem élhet.


8.3.1.4 Szervező a Nyeremény átvételének részleteit a Nyertes Játékosokkal e-mailben, a sajto@moriczszinhaz.hu címre írt e-mail válaszüzenetében egyezteti. A Nyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a Nyeremény(ek) átvétele meghiúsul, az adott Nyeremény(ek) a továbbiakban nem vehető(k) át, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel/ezekkel kapcsolatban.


8.3.1.5 Amennyiben a Nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a Nyertes Játékos cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.


8.3.2 A Fődíj-nyertes Játékos (2. számú Nyeremény):


8.3.2.1 Szervező a Fődíj-nyertes Játékost a 2. számú Nyereményről – a Fődíj-nyertes Játékos saját elérhetőségei 8.1 pontban megjelölt módon a Szervező részére való megküldésének függvényében – a Műsor utolsó epizódjának közvetítését követően telefonon vagy elektronikus úton értesíti. Szervező vállalja, hogy a Fődíj-nyertes Játékost annak elérhetőségeinek kézhezvételétől számított legkésőbb 7 (hét) munkanapon belül 24 órán belül értesíti, majd – a Fődíj-nyertes Játékos visszajelzése hiányában – további 48 órán belül ismételten.


8.3.2.2 A Fődíj-nyertes Játékos a második értesítést követően haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles e-mailben, a sajto@moriczszinhaz.hu címre visszajelezni a Szervező részére. Amennyiben a Fődíj-nyertes Játékos ezt elmulasztja, úgy „nem elérhető”-nek minősül, kizárásra kerül a Játékból és pótnyertes kiválasztására kerül sor.


8.3.2.3 Ha a Fődíj-nyertes Játékos bármely okból egyáltalán nem elérhető, továbbá, ha a megkeresésre nem reagál az értesítéstől számított 7 (hét) napon belül, vagy bármely okból nem veszi át a Nyereményét az egyeztetett helyen, az egyeztetett időpontban, a továbbiakban nem jogosult a Nyeremény átvételére, kártérítési igénnyel sem élhet.


8.3.2.4 Szervező a Nyeremény átvételének részleteit a Fődíj-nyertes Játékossal e-mailben, a sajto@moriczszinhaz.hu címre írt e-mail válaszüzenetében egyezteti. A Fődíj-nyertes Játékos köteles együttműködni a Nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a Nyeremény átvétele meghiúsul, a Nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.


8.3.2.5 Amennyiben a Fődíj-nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a Fődíj-nyertes Játékos cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.


9. Vegyes rendelkezések


9.1 Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt Nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt.


9.2 A Nyeremények másra át nem ruházhatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatók és semmilyen módon nem értékesíthetők tovább.


9.3 A Szervező kizárja a felelősségét minden, a Facebook-ot, illetve az azt kezelő szervereket ért külső, ún. SQL támadások, meghibásodás esetére. Tehát amennyiben a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékos téves üzeneteket kap nyereményét, a Játékos/nem Játékos státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.


9.4 Szervező kizárja a felelősséget a Facebook rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható.


9.5 Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot egyoldalúan bármikor megváltoztathatja vagy visszavonhatja külön értesítés és indoklás nélkül.


9.6 Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérjen a Játékostól, illetve felfüggessze vagy kizárja a Játékost a Játékból.


9.7 A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik bármilyen manipulációval élnek; akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek; azon Játékosok, akik esélyeik növelése érdekében több Facebook profillal játszanak, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost.


9.8 Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett Játékából kizárja azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.


9.9 A Facebook semmilyen formában nem támogatója vagy szervezője jelen Játéknak. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik. Szervező kizárja a felelősséget a Facebook rajta kívül okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható.


9.10 Szervező rögzíti, hogy a Játékban megismertetésre kerülő különböző platformok a Játékban nem vesznek részt; a Játékot kizárólag a Szervező indítja.


9.11 Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, akkor a sajto@moriczszinhaz.hu e-mail címen kérhető tájékoztatás.


10. Adatvédelmi szabályzat


10.1 Adatkezelő és adatfeldolgozó személye


A jelen Adatvédelmi Szabályzat irányadó a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 13.; cégjegyzékszám: 15-09-080692; adószám: 24341868-2-15) által szervezett MÓRICZ ANNO nyereményjáték (Játék) keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére (mint Adatkezelő).


10.2 A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja, az adatkezelés célja és időtartama


10.2.1 Minden Játékos esetében:


·Játékos (Érintett) Facebook profil neve

·Játékos Facebook profil képe

10.2.1.1 Az adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása, az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. §-ára is. Az érintett hozzájárulása a komment elhelyezésével lép érvénybe. Az érintett hozzájárulás bármikor visszavonható a komment törlésével vagy a 8.1 pontban megadott elérhetőségre megküldött törlési kérelemmel. Az érintett hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, az érintett hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét.


A Facebook név és Facebook profilkép adatok az Adatkezelő által a Móricz Zsigmond Színház népszerűsítése céljából szervezett Játékban való részvétel során, a Játék lebonyolítása érdekében kerülnek kezelésre (Nyertes Játékosok és Fődíj-nyertes Játékos azonosítása).


A nyeremények Nyertes Játékosok, illetve Fődíj-nyertes Játékos által történő átvételéig, vagy az adott Játékos (Érintett) hozzájárulásának visszavonásáig a Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatok a Játék lezárását követően is megmaradnak a kiszolgáló szervereken (Facebook).


10.2.2 A Nyertes Játékosok és Fődíj-nyertes Játékos esetében:


·Teljes név

·Születési dátum

·E-mail cím

·Telefonszám

11.2.2.1 Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján olyan (ajándékozási) szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél.


Teljes név, születési dátum, e-mail cím, telefonszám és kézbesítési cím adatok az Adatkezelő által a Móricz Zsigmond Színház népszerűsítése céljából szervezett Játékban való részvétel során, a Játék lebonyolítása érdekében kerülnek kezelésre (nyertesek értesítése, kapcsolattartás a nyertesekkel, nyeremények kézbesítése).


10.3 A Játékos jogai a kezelt adataival kapcsolatban


Adatkezelők bármikor lehetőséget biztosítanak a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését. Az Adatkezelők a tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmeket az alábbi elérhetőségeken fogadják: 4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 13. postai címen, vagy a sajto@moriczszinhaz.hu e-mail címen, azonban a helyesbítés, zárolás, törlés kapcsán Szervező csak a komment megjelenését tudja visszavonni; Játékosok saját közösségi fiókjaikért maguk felelnek, a Google szerverek által tárolt adatokért Szervező kizárja a felelősségüket.


Amennyiben bármely Játékos személyes adatainak törlését a Nyeremény átadása előtt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.


10.4 Adatbiztonság


Az Adatkezelők megtesznek minden tőlük telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg, azonban a Facebook tárhelyeken tárolt adatokért a Google adatvédelmi szabályzatai az irányadók.


Az Adatkezelők fenntartják a jogot, hogy a jelen Szabályzatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsák.


Nyíregyháza, 2020. december 3.


Kirják Róbert

ügyvezető igazgató

Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.


A weboldalon sütiket (cookie) használunk a felhasználói élmény javítására.
Az adatvédelemi szabályzatunkat itt találja.