A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (4) bekezdés alapján jelen adatvédelmi nyilatkozatban tájékoztatja az érintetteket az alábbiak szerint.  

Ön a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.  internetes honlapjának meglátogatása során személyes adatai megadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait legfeljebb és kizárólag a szükséges mértékben és ideig, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően, jogszerűen kezelje.

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés az internetes oldalunk látogatása során az Ön adatainak felelős kezelője a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 13., adószám: 24341868-2-15).

Az Ön személyes adatai közül az internetes kapcsolat létesítése során keletkező technikai adatok és az Ön által interneten vagy egyéb módon (telefonon, levélben, e-mailben) megadott adatok kerülhetnek birtokunkba.

A honlapunk meglátogatásakor keletkező számítógépes adatok kizárólag a honlap szolgáltatásainak elérése céljából kerülnek felhasználásra. A honlapon esetlegesen kitölthető véleményfelmérő online kérdőív kitöltésekor válaszai kizárólag statisztikai adatként, az Ön személyével össze nem köthető módon kerülnek rögzítésre.

A honlap üzemeltetéséhez és egyben a látogatók, illetve a velünk személyes kapcsolatba kerülők adatainak kezeléséhez külső szervezetet (adatfeldolgozót) nem veszünk igénybe. A kezelésünkbe kerülő személyes adatokat harmadik személy számára csak az Ön kifejezett hozzájárulása esetén tesszük hozzáférhetővé. A bármilyen módon kezelésünkbe került személyes adatokat nyilvánosságra nem hozzuk. A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. csak azon személyes adatait kezeli – az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig –, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.

Az Ön jogai, jogorvoslati lehetőség:

Ön bármikor kérelmezheti társaságunknál, hogy tájékoztassuk Önt személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Személyes adatai kezelése ellen Ön tiltakozhat, amennyiben a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag társaságunkra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy társaságunk, az adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, (kivéve kötelező adatkezelés esetét); vagy ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; illetve más törvényekben meghatározott egyéb esetekben. 

Kötelező az adatkezelés, ha azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

Az Ön kérelmére társaságunk tájékoztatást ad az Ön általunk kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Ön a személyes adattal kapcsolatos jogainak megsértése esetén, bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék hatáskörébe tartozik. 

A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. az adatok kezelésekor és az adatkezeléssel kapcsolatos tevékenysége során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően jár el. 

Küldő webanaltikai és hirdetés-kiszolgálók

A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. a Google. szolgáltatását (továbbiakban: Szolgáltató) használja. Ez a  szolgáltató cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának elemzését. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IPcímét) a Szolgáltató saját szerverein tárolja. A szolgáltató átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Szolgáltató megbízásából feldolgozzák az információkat. A Szolgáltató olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a Felhasználók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Szolgáltató a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más honlapokon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Szolgáltató számára a honlaplátogató azonosítását egyéb honlapokon is. A Szolgáltató „Adatvédelmi irányelvei” a www.google.hu honlapon, információ a Szolgáltató adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról: www.google.hu honlapon található.

 

Hírlevél feliratkozás

Joomla Extensions powered by Joobi