HÍREK$type=ticker$cat=0$cols=3$hide=page-home

PLATONOVAnton Pavlovics Csehov
PLATONOV

(Színmű két részben)

Fordította (Elbert János munkájának felhasználásával): Halász András

Színpadra alkalmazta: Ivo Krobot

Zene: Lubor šonka

Rendező: IVO KROBOT

Bemutató: 2004. január 24.


Szereposztás


ANNA, VOJNYICEV TÁBORNOK ÖZVEGYE: VARJÚ OLGA
VOJNYICEV, A TÁBORNOK FIA: PETNEHÁZY ATTILA
SZOFJA, A FELESÉGE: SZÉLES ZITA
PLATONOV, FALUSI TANÍTÓ: SCHLANGER ANDRÁS
SZÁSA, A FELESÉGE: GERLE ANDREA
TRILECKIJ, FIATAL ORVOS, SZÁSA BÁTYJA: AVASS ATTILA
ID. TRILECKIJ, AZ APJA: BÁRÁNY FRIGYES
GLAGOLJEV, FÖLDBIRTOKOS: GADOS BÉLA
IFJ. GLAGOLJEV, A FIA: SZABÓ ZOLTÁN
VENGEROVICS, GAZDAG ZSIDÓ: HETEY LÁSZLÓ
IFJ. VENGEROVICS, A FIA: TÓTH ZOLTÁN LÁSZLÓ
MARJA, HAJADON: KÖVÉR JUDIT
SCSERBUK, FÖLDBIRTOKOS: GYURIS TIBOR
PETRIN, FÖLDBIRTOKOS: TÓTH KÁROLY
BUGROV, KERESKEDŐ: FÁBIÁN GÁBOR
OSZIP, LÓTOLVAJ: HORVÁTH LÁSZLÓ ATTILA
PAJA, ZONGORISTA: KAZÁR PÁL


Díszlet-jelmez: ZEKE EDIT
Dramaturg: BOGNÁR RÓBERT
Segédrendező: FÜLÖP ANGÉLA 


A darab

A Platonov pontosabban ama korai Csehov-dráma felfedezésével, amely cím nélkül maradt fenn, s amelynek eredetileg valószínüleg Bezotcovcsina (=apátlanul, apa/apák nélkül, apátlanok, apa/apák nélküli nemzedék) volt a címe, amely azonban a köztudatban végül is főszereplője nevét kapta címéül, tehát a Platonov felfedezésével egy csapásra megdőlt az az irodalomtörténeti felfogás, hogy Csehov – Antosa Csehonte néven – humoreszkekkel kezdte írói pályáját, s Antosa Csehontéből, a humoristából csak fokozatosan fejlődött ki Anton Csehov, az író, előbb novellista, majd a drámaíró. Nem, Anton Csehov még gimnazistaként hatalmas terjedelmű, négyfelvonásos drámával kezdte írói pályáját...
Fodor Géza: Miért érdemes játszani a Platonovot?

... A 19. századi orosz irodalom egyik alaptémájának, a „felesleges ember” típusának és problematikájának újrafogalmazása, annak a típusnak és problematikának, amelynek tartalmát és útját Puskin Anyeginjától kezdve Lermontov: Korunk hőse, Hercen: Ki a bűnös?, Turgenyev: Rugyin, Egy felesleges ember naplója és A scsigriji járás Hamletja című művén keresztül Goncsarov: Oblomovjáig, Dobroljubov még 1859-ben oly szuggesztívan mutatta be Mi az oblomovság? című alapvető tanulmányában. A Platonov bizonyos értelemben az Anyegin újraírásának is felfogható. Ismeretes Dosztojevszkij mondása, hogy „mindnyájan Gogol Köpönyegéből bújtunk ki”. Ez azonban féligazság, a 19. századi orosz irodalom egyik felére érvényes csupán, a másik fele Puskin Anyeginjából „bújt ki”...

... A darabban a „felesleges ember” típusa és problematikája több figura révén válik alapvető tartalommá; Platonov alakjában mintegy teljesen átvilágítva, Vojnyicev és trileckij alakjában pedig nagyobb távlatból szemlélve, más-más képletként jelenik meg... ... Szépen írja Daniel Gillès, belga Csehov-kutató: „A Platonov az a díszlet, amely mögül kilép a rivaldafénybe az Ivanov, a Három nővér, a Cseresznyéskert néhány csehovi típusa. (...) Ez a fiatalember, aki tegnap még kamasz volt, kétségtelenül mély drámaíró. Már első kísérletében megpróbálta megdönteni a fennálló drámai szabályokat, és a sajátjával helyettesíteni azokat. Nemcsak hogy semmit sem vett át elődeitől (ebben Gillès téved), de arra törekedett, hogy forradalmasítsa kora színházát olyan színdarabbal, amelynek nincsen cselekménye, amely komédia, de alapjában, harmadik dimenziójában mélyen drámai.” Noha a Platonov rendhagyóan hatalmas terjedelme, szereplőinek nagy száma és az epizódok már-már epikus teljessége miatt inkább regényszerű, mintsem a kor ízlése szerint való „jól megcsinált színdarab” (amihez nemcsak a dramaturgiai fogaskerekek gondos összeillesztése, hanem a szerkesztés ökonómiája is hozzátartozik) erősebben kötődik még a hagyományos dramaturgiához, mint a Csehov-daraboknak A Manóval kezdődő sora. A cselekmény leértékelődése valóban megfigyelhető, és új művészi lehetőségeknek nyit teret, de a dráma még nem olyan sűrű többszólamú-ellenpontos szövésű, mint A Manó, a Ványa bácsi, főként pedig a Három nővér és a Cseresznyéskert esetében. Ez leginkább két dramaturgiai sajátosságban mutatkozik meg: egyrészt a darab nem nagyjából egyenrangú szereplők viszonyaira épül, hanem van abszolút főhőse, egyetlen kiemelt, központi figurája, Platonov, aki körül úgy keringenek a további figurák (különösen a nőalakok), mint a bolygók a Nap körül; másrészt a darabban sok a terjedelmes párjelenet, hosszú két szereplős párbeszéd. Arra, ami a Platonovban új, leginkább az vet fényt, ami a legjobban sikerült benne...

... A Platonov legjobb részeiben olyan emberábrázolási, művészi magaslatot ér el, amely nemcsak Csehov mintáit múlja felül, hanem amelyhez a pályáját a nyilvánosság előtt humoristaként és novellistaként kezdő Csehov is csak sokára fog újra felnőni. A darabot a kézirat bizonyossága szerint már Csehov több menetben jócskán meghúzta. Az első fennmaradt lapon egy Jermolovának ceruzával írt szövegből ez vehető ki: „Küldöm Önnek (...) Mar(ija) Nyik(olavjevna). Ne ijedjen meg. A fele ki van húzva. Sok helyütt (...) kell még (...)(Tiszte)lettel A. Csehov.”

De a szöveg még rövidebb változatában is legalább a kétszerese egy normál színdarabnak, azaz jóformán a felére kell rövidíteni, hogy színházban előadható-befogadható legyen. A Platonov sajátos művészi alkata, az esztétikailag legértékesebb és kevésbé értékes részek megoszlása azonban szerencsére segít a feladat megoldásában. Egy kiváló esszéista szerint a szobrászatnak mellőznie kell mindent, ami „letörik”. Ha a Platonovot nem irodalom- és társadalomtörténész-szemmel olvasunk, hanem a még ma is radioaktív életanyagot keressük benne, akkor sok minden „letörik”. Letörik mindaz, ami csak korhoz kötött és szociológikus, a környezetrajz, a sok társadalmi típus, zsánerfigura, az apák és fiúk konfliktusa, a birtok körüli intrika, és megmarad az, aminek igazi emberi és művészi súlya van benne: Platonov és négy nő – Anna Petrovna, Szofja, Grekova és Szása – figurája, szerelmi drámája, s mély személyes kötöttségeik okán Vojnyicev sorsa és Trileckij típusa. Velük válik a cím nélküli vagy Bezotcovscsina című terjedelmes színdarabból a Platonov című izgalmas, eleven, aktuális Csehov-dráma.

Mitől izgalmas és eleven, miben áll az aktualitása? E tulajdonságok hordozóját aligha lehet – és szükséges – egy valamiben megjelölni. Mint minden valamirevaló műalkotás, a Platonov is több dimenzióban bizonyulhat izgalmasnak, elevennek, aktuálisnak. Itt és most említtessék csupán egyetlen szempont, amelyből érdekes lehet szemügyre venni a darabot. A Platonov jellegzetesen értelmiségi dráma, a leginkább az Csehov valamennyi darabja közül. a darab anyaga az értelmiségi lét problematikussága, amit egy elmaradott társadalom modellértékűvé, példázatossá fokoz. Egy elmaradott, nem innovatív társadalom tudniillik egyfelől – mivel minden társadalomnak szüksége van értelmiségre – kineveti azt az embertípust, aki ifjúkori kiformálódása idején elsősorban a szellem, az eszmék, az értékek, az élettel és a világgal szembeni igények és követelmények közegellenállás nélküli világában él, másfelől a gyakorlati életben mereven behatárolja megvalósítási-megvalósulási lehetőségeit, „felesleges emberré” teszi az értelmiségit... ... A Platonov mintha minden Csehov-darabnál egyértelműbben forogna a körül a kérdés körül, hogy mi igaz és mi hamis az emberekben, azaz: a személyiség hitelességének problémája, az emberi hitelesség problémája körül...

... S a kis hiteltelen személyiségek körében ott van két figura aki kiemelkedik közülük és ellentétes pólusként szinte sorsszerűen összetartozik. Az egyik Platonov, az egyetlen, aki valóban keresi önmagát, ám önmegfigyelésének és önértelmezésének folyamata során mind talányosabbá válik, csalásai-öncsalásai, illetve éles önismeretének pontos diagnózisai pillanatról-pillanatra átfordulnak egymásba – az ő állhatatlansága, örökös kettőssége, folytonos önátértelmezése modellálja a legteljesebben az igazság és a hamisság, a valódiság és a hiteltelenség perpetuum mobile-játékát a perspektíváitól megfosztott jelentős személyiség belső működésében. Mindeközben Platonov kivételesen érzékeny az emberi hitelességre. Ez az érzéke őt magát alapvetően tragikomikus figurává teszi, másokkal szemben viszont tévedhetetlenül működik. Platonovot környezetében semmi sem ingerli annyira, mint a hamisság, mint az, ami egy emberben nem valódi – ez készteti a leginkább támadásra. „Beolvasásai” Trileckijnek, Szofjának, Vojnyicevnek ezt világosan mutatják, de művészileg a legmélyértelműbben Grekovával való látszólag motiválatlan, eleve és következetesen megalázó viselkedése világítja meg: Grekova, aki maga a testet öltött identitászavar, hiteltelenség, elemi módon, szinte a zsigerek szintjén irritálja és hozza ki belőle is a legrosszabbat.

Platonov ellenpólusa Anna Petrovna – a darab egyetlen abszolút hiteles személyisége. Önismerete tökéletes, viselkedése, minden megnyilvánulása mentes a hamisságtól, teljesen igaz, valódi, hiteles. A csehovi művészet korai, nagy bravúrja ez a figura. Mert nincs benne semmi eszményítés, fölénye éppenséggel nem morális fölény. Anna Petrovna nagyon is esendő ember, tele sötét erőkkel, s gondolkodása sem mondható fennköltnek, ellenkezőleg: a cinizmusig gyakorlatias. Ráadásul társadalmi státusza szerint is ő van a legrosszabb helyzetben: egy tábornok fiatal özvegye, hivatás, életfeladat nélkül. S mégis szuverén, nagy formátumú személyiség, aki képes vállalni önmagát és nem szorul semmiféle szerepjátszásra. Bármilyen szeszélyes is személyiségének ritmusa, bármilyen gyorsak is a váltásai, lényegében sehol egy hasadás, egy folytonossági hiány – az teljesen egyanyagú és azonos önmagával. Pedig magányos, kielégítetlen és boldogtalan, semmivel sem beteljesültebb az élete, mint a többi szereplőé, csak jobb anyagból való, erősebb, keményebb náluk. S bár egy gyönge pillanatában azt állítja magáról, hogy felesleges ember, a hiteles személyiségekben mutatkozó hiány a ritkaság értéke jóvoltából valójában ő a legkevésbé felesleges ember a darab szereplői közül, a darab világában. Nem véletlen, hogy ő az egyetlen, aki nem bosszantja Platonovot, hanem akit Platonov mélyen és igazán szeret. Az már a darab fájdalmas tragikomikumához tartozik, hogy éppen tőle kell a legkövetkezetesebben menekülnie – a merő életösztönből, hiszen már régen nincs abban az állapotban, hogy győzze energiával Anna Petrovna temperamentumát, feszültségét, ritmusát.

Egy elmaradott társadalomban, amely évtizedek óta tömegesen termeli a frusztrált „felesleges embereket”, s pusztítja a hiteles személyiségeket, nem érdekes, izgalmas, aktuális-e Csehov Platonovja?

(részlet a Katona József színház műsorfüzetéből 1990)

IVO KROBOT

1948-ban született az Észak-Magyarországi Hrabišinban. Előbb színháztudományi és művészettörténeti tanulmányokat folytatott a brnói egyetem bölcsész karán, később rendező szakon tanult a brnoi Janaček Akadémián. Már tanulmányai során együttműködött a brnói avantgarde csoportosulásokkal, több koncertet és szabadtéri népzenei fesztivált rendezett.

A Dilna 24 (24-es műhely) nevű prágai színtársulatot vezette 1980-ig, amikor a színházat hivatalos utasításra megszüntették. Néhány fontosabb rendezése ebből az időből: Dosztojevszkij: A játékos és Fehér éjszakák című műveit saját színházi adaptációjában rendezte meg, csakúgy, mint Szuhovo-Kobilin trilógiáját; Weissenborn: Lofter.

1980-tól a Cinoherny Club rendezője. Itteni fontosabb munkái: Osztrovszkij: A vihar, Csehov: Ivanov, Vampilov: Külvárosi történetek, Hrabal: Gyöngéd barbárok, Őfelsége pincére voltam, Örkény: Tóték, Musset: Marianne szeszélyei, Schnitzler: A fiatal Medárd szenvedései.

Közben gyakori vendég volt más cseh színházakban is. Fontosabb munkái: Hrabal: Táncórák, Szigorúan ellenőrzött vonatok, Shakespeare: Szeget szeggel, Büchner: Woyzek. Hazáján kívül rendezett Lengyelországban (Wróclav és Lódz), Finnországban (Tampere), Franciaországban (Angier) és Magyarországon a Móricz Zsigmond Színházban.
$show=search

ELŐADÁSAINK$type=slider$meta=0$label=0$rm=0$sn=0$count=999$show=home

$show=label

Nyíregyháza$show=home

További híreink$type=three$cate=0$author=0$comment=0$count=99$rm=0$snippet=0$meta=0$show=home

Név

1981-től korábbi bemutatók listája,1,1981/1982-es évad,8,1982/1983-as évad,8,1983/1984-es évad,9,1984/1985-ös évad,12,1985/1986-os évad,12,1986/1987-es évad,14,1987/1988-as évad,10,1988/1989-es évad,10,1989/1990-es évad,11,1990/1991-es évad,10,1991/1992-es évad,12,1992/1993-as évad,8,1993/1994-es évad,11,1994/1995-ös évad,11,1995/1996-os évad,11,1996/1997-es évad,11,1997/1998-as évad,9,1998/1999-es évad,7,1999/2000-es évad,8,2000/2001-es évad,9,2001/2002-es évad,8,2002/2003-as évad,11,2003/2004-es évad,10,2004/2005-ös évad,10,2005/2006-os évad,9,2006/2007-es évad,12,2007/2008-as évad,11,2008/2009-es évad,11,2009/2010-es évad,13,2010/2011-es évad,15,2011/2012-es évad,13,2012/2013-as évad,1,2013/2014-es évad,14,2014/2015-ös évad,15,2015/2016-os évad,12,2016/2017-es évad,12,2017/2018-as évad,13,2018/2019-es évad,14,2019/2020-as évad,13,2020/2021-es évad,14,9-től 5-ig,10,a balek,18,a dzsungel könyve,4,a három kismalac,1,a hülyéje,1,a kék bolygó,6,a kék pék,2,a keresztapa,1,a kis hableány,11,a kisfiú meg az oroszlánok,1,a manó,8,a név carmen,11,A név: Carmen,2,a púpos,1,a púpos lovacska,2,a repülő egér,3,a rózsák háborúja,13,aase-díj,1,ady endre,1,ájlávju,1,albert éva,1,állati színjáték,8,antal bálint,1,antal olga,12,apjok rodica,1,arany-metszés,7,aranyceruza,1,aranykalapács-díj,1,asszony asszonynak farkasa,17,Áts Zoltán,2,avass attila,29,az egérlyukból,5,bagó bertalan,1,bajomi nagy györgy,2,bajor lili,2,bajusz emőke,4,bajzáth péter,3,baksa imre,1,bal józsef,7,balfácánt vacsorára!,9,balikó tamás,1,balla annamária,1,Balla Eszter,1,balogh béla,5,balogh gábor,14,bánhidi krisztián,1,bánki zsolt,1,bárány frigyes,46,barta éva,3,bartus gyula,1,bata hajnalka,1,bede-fazekas szabolcs,5,bemutató,1,Bencs irodalom,2,Bencs László Emléklap,1,bencs villa,40,bende kinga,3,benedek miklós,2,berki antal,4,bérlet,3,bérletek,2,bérletszünetek,1,betegség miatt elmarad,2,bíró kriszta,1,blaskó balázs,2,blog,5,bob herceg,13,bora gábor,1,bóta gyula,1,botos bálint,2,bozóky istván,4,Brighelle-díj,1,buda mónika,2,budai norbert,4,budai zsófia,8,carmen,1,carpedignem,1,castel felice,1,casting,2,chicago,21,chován gábor,2,czeizel gábor,1,cziffra krisztina,2,czikéli lászló,1,czvikker lilla,4,csabai judit,1,cseke szabolcs,1,cselényi nóra,1,csenterics ágnes,1,cserna antal,2,csík györgy,1,csiki zsolt,1,csikos sándor,13,csizmadia tibor,1,csoma judit,6,csontos noémi,4,csorba ilona,15,csutkai csaba,1,daróczy sándor,1,darvasi lászló,1,Debreczeny Csaba,1,delila,4,dengyel iván,1,dévai péter,1,dézsi darinka,16,díj,2,díjak,1,diótörő herceg,3,díszletterv,2,dobó kata,1,dóczy péter,1,domonkos péter,1,don carlos,18,dragomán györgy,2,dubrovka tamara,1,dudics gábor,1,dumaszínház,1,dunai károly,1,egger géza,3,égi társulat,1,egressy zoltán,1,egyed attila,7,elmeredt,1,előadásaink,19,előadások,1,emilia galotti,1,enigma,1,enyedi éva,1,erdős borcsa,1,ernei júlia,1,éry-kovács zsanna,8,etikett,1,évadterv,3,évadzáró,1,ezeregyéjszaka,8,eztrád,2,fábián gábor,5,fábián józsef,2,faragó zsuzsa,1,farkas lászló,1,farkas vs piroska,1,farsangi flamenco fiesta,1,fazekas istván,13,fehér andrás,1,fehér balázs benő,8,fekete ágnes,1,fekete györgyi,1,fekete istván,3,fekete réka thália,2,felhőfi kiss lászló,1,fellinger domonkos,26,ferencz krisztina,1,férjek és feleségek,1,fesztival,1,film,1,fodor boglárka,1,fodor katalin,1,fon gabi,1,forgách andrás,2,forgács péter,6,főfőnök,1,földi lászló,9,fridrik noémi,27,fritz györgy,1,függöny fel,1,fülöp angéla,6,für anikó,1,gaál erzsébet,9,gábos katalin,7,gados béla,25,galambos péter,1,garay nagy tamás,1,gáspár tibor,19,gazsó györgy,13,geday mária,2,gellért péter,6,georgita máté dezső,1,gerbár tibor,4,gerle andrea,19,gogol,1,gosztola adél,21,gönczy ágnes,1,göttinger pál,28,grosschmid erik,1,gubik petra,2,gulácsi tamás,34,gulyás anna,4,gulyás attila,1,gyarmathy ágnes,1,gyenge katalin,4,gyerekeknek,4,gyilkosság meghirdetve,14,gyuricza istván,1,gyuris tibor,39,háda jános,1,hajdu péter istván,1,halasi dániel,10,halpern és johnson,1,hamupipőke,8,hanganyag-archívum,1,hargitai iván,6,harlekin bábszínház,1,harsányi sulyom lászló,4,hartmann teréz,5,hável lászló,1,hegymegi máté,1,heisenberg,3,hello dolly,2,hetey lászló,30,hírek,512,hírlevél,1,holik zsolt,1,holl istván,4,holló arnold,3,holokauszt,1,honti györgy,3,horgas péter,1,horváth csaba,1,horváth illés,7,horváth istván,8,horváth julianna,3,horváth lászló attila,83,horváth margit,32,horváth réka,22,horváth sebestyén sándor,23,horváth viktor,9,Horváth Zsuzsa,2,húsvét,1,illatszertár,22,ilyés róbert,3,illyés ákos,41,információ,14,interjú,83,istván istván,8,ivo krobot,3,jancsó miklós,1,játék,2,Jean Cocteau,1,jegyek,3,jenei judit,47,jenővári miklós,1,jordán tamás,1,jósa andrás múzeum,2,jótékonyság,2,józsa bettina,3,józsa imre,1,jövőre veled ugyanitt,2,juhász györgy,18,juhász istván,1,kálid artúr,3,kalucsni,15,kamara,5,kameniczky lászló,14,kampányfilm,1,karácsony,1,karádi zsolt,2,kardos tünde,4,kasvinszki attila,3,kaszás gergő,2,katona gábor,3,katona lászló,1,katona zoltán,2,kazár pál,6,kelet színésze,2,képek,27,képzelt riport egy amerikai popfesztiválról,2,kerék benjámin,1,kerekes éva,1,kerekes lászló,9,keresztes attila,9,keresztes sándor,4,keresztes tamás,2,kertész zsolt,3,keszég lászló,4,kiállítás,1,kiemelt,2,kirády marcell,1,kirják róbert,16,kis-kovács gergely,1,kiss csinszka flóra,1,kiss diána magdolna,1,koblicska kálmán,14,kocsis antal,12,kocsis gyöngyvér,1,kókai mária,1,kokics péter,4,kollonay zoltán,2,Kolonits Klára,1,koltai m gábor,8,kompár valéria,1,kónya merlin renáta,10,korcsmáros gábor,2,korognai károly,1,koroknai sándor,2,korompai vali,2,korompay vali,1,kosik anita,32,kovács balázs,1,kovács kata,1,kovács katalin,1,kovács patrícia,2,kováts dénes,2,kováts istván,3,kováts vera;,3,kövek,2,kövér judit,12,kövesdi lászló,1,közérdekű,1,krámer györgy,4,kritika,8,krizsán zoltán,1,Krúdy,1,Krúdy Gyula-díj,1,Krúdy Kamara,8,kulcsár viktória,1,kulisszajárás,1,kuthy patrícia,54,kútvölgyi erzsébet,1,kutyaharapás,2,ladányi andrea,6,lakatos máté,9,lass bea,1,lászló lili,8,lászló rita emőke,1,leenane szépe,7,lencsés istván,1,lendvai zoltán,7,léner andrás,2,léner péter,7,lengyel istván,5,letölthető havi műsorok,1,limerick,2,litauszky lilla,1,losonczi katalin,11,macbeth,13,magyar éva,1,magyar kultúra napja,2,magyar színházak fesztiválja,1,magyar teátrumi társaság,1,majoros zoltán,1,majzik edit,2,mándi erika,1,marcsinák anikó,2,marketing,1,martinkovics máté,11,maszmók afrikában,7,máthé eta,16,matkócsik andrás,1,matolcsi marianna,3,mátonffy mária,1,mátrai lukács sándor,2,mátrai tamás,10,matuz jános,1,mátyus stefánia,1,megyeri zoltán,9,mensáros lászló,3,mertz tibor,1,mese,1,meseautó,26,mesél a bécsi erdő,6,mester edit,4,mészáros árpád zsolt,17,Mészáros Máté,1,mészáros péter,1,mészáros tibor,1,mezei zoltán,3,mi és ők,2,miklósi erika,1,mikulás furfangja,4,mikuláshajó,1,mirr-murr kalandjai,2,mohácsi jános,7,molnár csaba,1,molnár erika,10,molnár lászló,1,molnár mariann,14,móricz zsigmond,1,móricz-gyűrű,1,MOST FESZT,2,mucsi zoltán,5,munkácsi anita,21,munkatársak,2,műsorváltozás,1,Művész Stúdió,6,művészasztal,10,művészstúdió,2,nádas péter,1,nagy andrás lászló,3,nagy karina,3,nagy péter,1,nagy róbert,1,nagyidai gergő,47,nagypál gábor,1,nagyszínpad,4,nemzeti színház,1,nézőművészeti kft,2,nívódíjak,13,novák eszter,2,novák jános,1,nőnap,1,nyitott ablak,1,nyitrai lászló,3,nyolc nő,1,nyomtató enikő,10,olajos gábor,4,olt tamás,22,olvasópróba,13,operett,1,Orlai,1,orlai produkció,12,orosz anna,3,orosz helga,7,orpheum madams,3,oscar,14,osváth judit,1,osztovits levente,1,Örökös tag,1,örökös tagok,21,pálffy kinga,1,palicz eszter alma,2,pankotay éva,1,pankotay istván,3,pankotay péter,2,papp dániel,1,paráda zsolt,1,Párterápia,3,pásztor pál,12,pásztor zoltán,1,perjési hilda,4,petényi ilona,3,petneházy attila,45,Pierrot-díj,1,piroska és a farkas,2,pitz katalin,1,polgár péter,1,portik györffy andrás,4,poszt,8,pótlás,1,prah,1,pregitzer fruzsina,70,premier,4,prima díj,1,próba,1,prométheuszról,1,púpos lovacska,2,puskás tivadar,51,radvánszki tibor,1,Rahmanyinov,2,rajkó balázs,1,rák zoltán,39,rékasi károly,6,rendezők,11,réti szilvia,4,rettenetes szülők,9,réz judit,3,róbert gábor,5,rólunk,6,rosta sándor,1,rózsakert szabadtéri színpad,7,rudas istván,2,rusznák adrienn,1,saárossy kinga,2,safranek károly,13,sajtótájékoztató,6,salamon suba lászló,6,sándor júlia,24,sárkányölő krisztián,1,sárközi istván,3,sás péter,2,scherer péter,2,schlanger andrás,12,schmidt sára,7,schulteisz gábor,1,sediánszky nóra,30,sherlock holmes,6,sikerek díjak,1,silló sándor,2,simon kornél,4,simon mari,5,simon ottó,1,simor otto,1,simor ottó,15,sipos balázs,1,sirály,1,sirkó eszter,6,sógornők,3,solti csanád,1,somló gábor,1,somogyi nikoletta,1,spaits rita,1,spartacus,1,srankó éva,1,staub viktória,2,stettner ottó,10,szabadtéri mozi,1,szabadtéri nyár 2019,10,szabadtéri színpad,3,szabó k istván,2,szabó kimmel tamás,1,szabó márta,35,szabó máté,6,szabó tamás,1,szabó tünde,30,szabó zoltán,4,szakács tibor,1,szakály viktória,1,szalai kriszta,1,szalay bence,2,szalma noémi,9,szalma tamás,3,szántó sándor,1,szatmári ildikó,1,szegedi dezső,1,szegezdi róbert,6,székhelyi józsef,2,széles zita,38,szeli ildikó,2,szente vajk,14,szervét tibor,1,szigeti andrás,24,szikszai rémusz,10,szilágyi bálint,1,szilágyi tibor,1,színészek,68,színészház,1,színház,1,színházak éjszakája,4,Színházi bestiák,5,színházi versenyprogram,1,színházunk története,1,színpadi munkatársak,1,szokolai brigitta,2,szőcs artur,7,szűcz edit,1,szvrcsek anita,4,Tamás Attila,5,tamás kinga,1,támogatói információ,1,tanár úr kérem,5,táncfarsang,31,tanulmány a nőkről,1,társulat,25,tasnádi csaba,29,taurin trauma,2,telefondoktor,2,telihay péter,3,ténai petra,1,tenczler tímea,1,tengeren,14,térey jános,1,Thália Színház,2,tóth károly,51,tóth miklós,8,tóth sándor,2,tóth szilvia lilla,3,tóth zolka,33,tóth zoltán lászló,1,török imre,1,trokán anna,1,trokán péter,1,tucker andrás,1,túri lajos,4,tündér lala,1,tűzkő sándor,1,új honlap,1,ullmann mónika,3,upor lászló,1,úri muri,16,urmai gábor,12,ügyviteli munkatársak,1,vajda jános,6,valcz péter,1,vámosi gergely,1,vámosi judit,7,vámosi máté,3,vándor éva,1,varga balázs,8,varga fekete kinga,2,varga norbert,8,varga péter,2,várj míg sötét lesz,2,varjú olga,25,varosmajor,1,varsa mátyás,1,vas-zoltán iván,1,vaszkó bence,12,véber tímea,3,végh zsolt,5,venczli zóra,1,vendégművészek,30,vennes emmy,8,venyige sándor,2,verebes istván,8,vereckei rita,1,vezetőség,1,vicei zsolt,11,vida gábor,2,vidám bérlet,6,Vidéki Színházak Fesztiválja,2,videó,147,videóajánló,4,vidor,12,VIDOR 2019,2,VIDOR Fesztivál,13,VIDOR zsűritag,4,világszép nádszálkisasszony,2,virtuális séta,1,vitai andrás,2,vizkeleti zsolt,1,vlahovics edit,2,vőlegény,2,vuk,1,wéber kata,2,werkfilm,8,zakariás máté,1,zeke edit,1,zenés VIDOR nyár 2019,11,zubor ágnes,19,zsigmond emőke,5,Zsoldos Bálint,1,zsótér sándor,2,
ltr
item
Móricz Zsigmond Színház: PLATONOV
PLATONOV
https://3.bp.blogspot.com/-h3NGiRKxabA/XBubMcGRu-I/AAAAAAAAS00/FNJEMWBW2-wNgFmVC6a9x9vIIbOmgrXcwCLcBGAs/s320/00_platonov00.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-h3NGiRKxabA/XBubMcGRu-I/AAAAAAAAS00/FNJEMWBW2-wNgFmVC6a9x9vIIbOmgrXcwCLcBGAs/s72-c/00_platonov00.jpg
Móricz Zsigmond Színház
http://www.moriczszinhaz.hu/2004/01/platonov.html
http://www.moriczszinhaz.hu/
http://www.moriczszinhaz.hu/
http://www.moriczszinhaz.hu/2004/01/platonov.html
true
6325755384628304489
UTF-8
Összes cikk betöltve. Nem találtunk ilyen cikket. TOVÁBB Tovább... Válasz Válasz visszavonása Törlés By Címlap OLDALAK CIKKEK Összes HASONLÓ CIKKEK Címke Archívum KERESÉS Összes cikk Nem találtunk ilyen cikket. Címlapra vasárnap hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vas h k sze cs p szo január február márciu április május június július augusztus szeptember október november december jan feb márc ápr május jún júl aug szept okt nov dec épp az imént 1 perce $$1$$ minutes ago egy órája $$1$$ hours ago tegnap $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago öt hétnél régebben követők követés EZ PRÉMIUM TARTALOM Megosztás mindet másol mindet kijelöl mindet kimásoltuk Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy